Görev İhlali Nedeni ile ilgili Suç Duyurusu Örneği

798

Refik Saydam Hıfzısıha Merkezi Görevlileri Hakkında  Atların Öldürülmesi ile İlgili Suç Duyurusu Örneği;

ŞİŞLİ CUMHURİYET SAVCILIĞINCA GÖNDERİLMEK ÜZERE

ANKARA  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ,

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN  : AV. AHMET KEMAL ŞENPOLAT

ADRES
TEL                 : …………………………
SANIKLAR            :  Refik Saydam Hıfzısıha Merkezi görevlileri
ANKARA

KONUSU  :  14/03/2006 ve 15/03/2006 tarihlerinde Star Tv’de Deşifre adlı programda yayınlanan ve bilim adı altında atların yıllardan beri tüm yasalara ve mevzuata aykırı olarak can çekiştirilerek öldürülmesi nedeniyle ilgililer hakkında dava açılması talebi

SUÇ DAYANAĞI  :  1- TCK nın 257. maddesinin ihlali nedeniyle görevi
MADDELER   ihmal suçunun işlenmesi

2- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının ilgili maddelerinin  ihlali

AÇIKLAMALAR        :

1-    Ülke çapında ulusal yayın yapan ve başarılı bir gazetecilik örneği sağlayan Deşifre adlı programın Star Televizyonunda 14/03/2006 ve 15/03/2006 tarihlerinde serum elde etmek maksadıyla ve bilim adına oldukça ilkel görüntüler eşliğinde atlara can çekiştirilerek öldürüldüğü görülmüştür. Bu işlem maalesef bu devlet kurumumuzda hiçbir denetim ve sorgulama olmadığı için yıllardan beri devam etmekteir.

2-     Bu eylem her yıl  mevcut yasalara ve mevzuatlara  aykırı bir şekilde atların toplu olarak katliamı  olarak ve ilkel koşullarda devam etmektedir.

3-    Adı geçen kurumda çalışan tüm çalışanlar bu  eylemi  yakin zamana kadar hep inkar etmiş ve meydana gelen olaylar ancak televizyona gizli kamera eşliğinde çekildikten sonra farkına varılmış ve toplumda derin bir infial yaratmıştır.

4-    Bu koşullarda insanlara serum sağlamak için elde edilmeye çalışan kanın ne hijyen olduğu ne de asgari labarotuar şartlarına uygun olduğu programa katılan uzmanlar tarafından da belirtilmiştir.

5-    Bilim kurumlarımızın dünyadaki bilimi yakınen takip etmemeleri , tüm vakaları adeta çırak –kalfa- usta zihniyeti ile yaklaşmaları , dünydaki bilimsel doktrinden , makalelerden , gelişmelerden haberdar olmamaları nedeniyle yıllar öncesinin ilkelliği aynı koşullarda da 21.yya girdiğimiz şu günlerde de devam etmektedir. Bu nedenle bu eyleme karışan tüm görevliler açıkça TCK nın 257/2. maddesi uyarınca görevi ihmal suçu oluşmuştur.

6-    Deşifre programında görüntüler celb edildiğinde olayın vahim boyutu sayın savcılık makamınca da anlaşılacaktır.  Ortada açıkça TÜRK CEZA YASAMIZA göre görev ihmali suçu oluşmuştur ve oluşmaya da devam etmektedir.

Görevi kötüye kullanma
MADDE 257/2. –
“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

7- Öte yandan 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı yasanın amir hükümleri ihlal edilmektedir.  Sayın savcılıkça re’sen dava açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

8- Türkiye 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili 6. maddesine göre sahipsiz ve güçten hayvanların bu şekilde ilkel biçimde bilim uğruna feda edlimesi  değil korunması esas alınmıştır.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması

MADDE 6. – ………..
“Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. …”

Yasaklar
MADDE 14. – Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:
a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak,  bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek

Hayvan deneyleri
MADDE 9. – Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamazlar.
Tıbbî ve bilimsel deneylerin uygulanması ve deneylerin hayvanları koruyacak şekilde yapılması ve deneylerde kullanılacak hayvanların uygun biçimde bakılması ve barındırılması esastır. …….Hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşlarda bu deneylerin yapılmasına kendi bünyelerinde kurulmuş ve kurulacak etik kurullar yoluyla izin verilir.

.
Açık yasa maddesine rağmen ilgili kurum ne etik kurulundan resmi bir izin almıştır ne de yaptığı eylemin bilimsel odluğu söylenebilir.  Toplu olarak katliam yaparak ve ülkenin bir çok kurumuna bu hijyen ve steril olmayan koşullarda serum sağlaması , ve bunu insanlar için yaptığı bahanesi altına sığınması yaşanan gerçekleri kamuoyundan kaçırmak nedeniyledir. Bu şekilde bir izbelelik altında ve müsbet bilim ve sağlık koşullarına aykırı koşullarında sağlanan serumların insan sağlığını bile tehdit edeceği açıktır.

Ek : 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASI

Ayrıca bu yasaya göre her ilde yasa koyucunun hedefi olarak belirlediği VALİLİK BÜNYESİNDE il hayvanları koruma kurulu kurulmuş ve hayvanların korunması asıl hedef olarak belirlenmiştir. Etik kurullar bu şekilde bir bilim yapılmasına izin vermemiştir. Buna rağmen hala eski usullerle bu toplu olarak atları öldürmeye devam etmek bir sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin de yasalarını uygulamaktan imtina etmek anlamına gelmektedir. Yasa çıkalı iki yıldan fazla olmuştur.

8- Avrupa Birliği’ne girmeye çalışan tüm dünyaya bu görüntüler ile ülkemiz rezil olmaktadır. Tüm yasalara rağmen adı geçen kurumlarca  GİZLİ OLARAK devam etmektedir.

DELİLLER :

1-    5199 sayılı yasa ( Eklidir )
2-    TCK nın ve mevzuatın ilgili maddeleri
3-    Star TV Deşifre programından elde edlilecek görüntüler ( celbedilsin)
4-    Tanıklar

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle ,  bu suça karışmış tüm ilgililer hakkında gereğinin yapılmasını , olaya karışan diğer faillerin bulunmasını , konunun TCK’ da düzenlenen ön ödeme cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu ve ilgili kurumda çalışan yetkililerin  görevden alınma izninin sağlık bakanlığına duyurulmasını  , olaya karışan tüm ilgili kişiler hakkında kovuşturma açılmasını , birden fazla yasa maddesi ihlal edildiğinden cezaların içtimaının da dikkate alınarak ceza  mahkemesine dava açılarak ivedilikle kovuşturmaya başlanılmasını talep  ederiz. 16/03/2006

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN

AV. AHMET KEMAL ŞENPOLAT

İSTANBUL BAROSU ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU
HAYVAN HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

Paylaş