Bir hayvanın borçtan dolayı haczi mümkün müdür ?

1107

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu  md. 82/1-4. bend, “Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları…”
md.82/5. bend, “Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları”
md.82/1-7. fıkra,2. cümle, “Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları”,

“Yavrulu Hayvanların Haczi” başlığı altında düzenlenmiş olan, md. 83/b, “Hayvan hacizlerinde, anaları tarafından beslenme ve bakılmaya muhtaç olan yavrular analarından ayrı haczedilemiyecekleri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı haczedilemezler.”
Diğer yandan, 5199 sayılı HKK. md. 5/6. fıkra, “Ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler.” denilmektedir.

Her iki yasanın hükümleri birlikte değerlendirildiğinde örneğin eşek ve inek  ev ve süs hayvanı olmadığından yük, binek ve arazi hayvanı ve belirli bir ticari değer biçilebilir hayvanlardan kabul edildiğinden, doğrudan doğruya haczedilemezlik engeli bulunmamakta, ancak İİK. hükümleri kapsamındaki istisna durumlar var ise haczedilemezlik ileri sürülebilmektedir.

Yani eşek, inek ya da diğer büyük ya da küçük baş hayvanlar ve kanatlı kesim hayvanların da haczi, 5199 sayılı Kanunun md. 5 kapsamı dışında kalmakta, İİK md. 82, 83/b maddelerindeki istisna koşulları da yok ise, haciz mümkün olmaktadır.

Özet olarak 5199 sayılı yasa ev ve süs hayvanlarının haczi mümkün değildir. Eğer usule aykırı bu haczi icra memuru gerçekleştirmişse , icra müdürlüğüne itiraz yapılması ve durumun sözlü ve yazılı olarak bildirilmesi gerekir. İcra müdürlüğüne yapılan itirazın reddedilmesi halinde haczedilemezliğin öğrenildiği tarihten itibaren İcra hakimliğine 7 gün içinde icra müdürünün bu işlemi şikayet yolunun bizzat borçlu, borçlunun aile bireyleri  ya da vekilleri tarafından yapılması gerekir.

Paylaş