AKVARYUM SÖZLÜĞÜ

1064

Abyssal Fishes : Okyanusların çok derinlerinde yaşayan balıklar.

 

Acclimatization : Balığın yeni bir ortama veya farklı iklim şartlarına adaptasyonu.

Acidic (Asidik, Asidite) : Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 70 altında olması Ayrıca suyun asidik olması aşırı yemlemenin de işareti olabilir.

Actinic (Aktinik) : Güneş ve benzeri ışınların kimyasal değişikler meydana getirme özelliği. Güneş ışınlarının fotosentez için tam bir ışık spektrumu sağlaması.

Activated Carbon (Aktif Karbon) : Deniz, tatlı su ve sudaki pisliklerin katı karbon tarafından absorbe edilmesi.

Adipose Fin (Adipoz Yüzgeç) : Kuyruk yüzgecine yakın, önünde ve sırt yüzgecin gerisinde bulunan küçük dolgun bir tip yüzgeç Tropheus’larda Adipoz yüzgeç yoktur, genelde yayın balıklarında görülür.

Adnate : Yapışmak, birlikte büyümek.

Aeration (Havalandırma) : Oksijenleme amacı ile suyun hareket ettirilmesi, havayla teması

Alkaline (Alkalinite) : Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 70 üstünde olması.

Air Pump (Hava Motoru) : Akvaryuma hava vermeye yarayan elektrikli motor

Algae (Alg) : Küf, mantar ve şapkalı mantarları da içeren tek hücreli mikroskobik tiplerden büyük deniz yosunlarına kadar uzanan ilkel su bitkileri.

Alimentary Tract : Sindirim sistemi veya kanalı.

Alveolus, Alveoli (Alveol) : Akciğerlerde bulunan, bal peteklerine benzeyen çukurumsu hücre.

Ammonia (Amonyak) : NH3 Azot döngüsünün ilk adımıdır Amonyak genellikle balıkların idrarı, ölü balık ve bitki artıkları sonucu oluşmaktadır Balık ölümlerinin muhtemel sebeplerindendir. Balıkların büyük çoğunluğu için çok zehirli bir maddedir. Akvaryumunuzda sıfır olmasına dikkat edin.

Ammonia Tower : Biyolojik filtrasyonda kullanılan, biyolojik filtrasyon malzemelerinin kullanıldığı plastik bölme. Su filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin atılmasına yardım edilmesi. Bu ıslak/kuru filtrelerde bakteri gelişimini hızlandırır.

Amphibious (Amfibi) : Karada ve suda yaşama yeteneği.

Anaerobic Bakteriler : Oksijensiz ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi.

Anal Fin (Anal Yüzgeç) : Balığın kuyruk bölgesine yakın, üreme organları ile kuyruk arasındaki yüzgeç.

Anabatoids : Atmosfer havasını soluyan balıklar, gurami,betta gibi.

Aerobic Bakteriler : Oksijenli ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi.

Aragonite (Aragonit) : Bazı deniz kabuklarının ve resif mercanlarının kalsiyum karbonat iskeletini oluşturan mineral.

Bacteria (Bakteri) : Yaşamın başlangıcından beri var olan en ilkel tek hücreli canlılar, nitrojen çevrime yardım ederler.

Ballast (Balast) : Floresan lambaların güç kaynağı.

Biological Filtration (Biyolojik Filtrasyon) : Zehirli maddelerin parçalamasıyla oluşturulan süzme süreci. Bu parçalanma sürecinde yararlı bakteriler yardımı ile zararlı maddeler ayrıştırılarak daha zararsız hale getirilir.

Barbel : Bazı balıkların ağız kenarlarında bulunan duyargalar kedi balıkları, yayın balıkları ve Loache türlerinde genelde yiyecek aramak için kullanılan anten benzeri organlar.

Berlin Method of Filtration : Canlı kaya ve protein skimmer kullanılarak yapılan biyolojik filtrasyon yöntemi.

Bicolor : İki renkli.

Brachiae : Solungaçlar, balığın solunumu ile ilgili organları.

Brachiocranium : Solungaçların yapısını destekleyen kılçıklı iskelet.

Brachiopoda : Saç gibi kaplı, kalp gibi atan bir beslenme organı ve sırt ile göğüs altı sübapları olan bir deniz yumuşakçası.

Brackish Water (Acı Su) : Tatlı su ile deniz suyu arasında kalan bir çeşit su tipi, genellikle büyük göllerin veya nehirlerin okyanuslara aktığı yerlerde bulunur, tuzluluk oranı tatlı suya göre daha azdır.

Bubble Nest (Köpük Yuva) : Kabarcık yuvası, labirentli balıkların yumurtalarını suyun yüzeyinde oluşturdukları kabarcıkların içene yerleştirdikleri yuva.

Buccal Incubation : Yumurtaları ağızda kuluçkaya yatırma.

Buffer (Tamponlayıcı) : Suyun, içindeki pH değişimlerine dayanmasını sağlayan süreçtir. Suyun kalsiyum karbonat içeriği ne kadar fazlaysa tamponlama kapasitesi de o kadar yüksek olur.

Caudal Fin : Kuyruk yüzgeci, kuyruk.

Canine (Kanin) : Diğerlerinden daha uzun, büyük ve konik şekilde olan diş

Cannister Filter (Dış Filtre) : Motoru ve haznesi akvaryumun dışında olan ve bir çift hotum yardımıyla suyu alıp temizleyen filtre.

Carbon Dioxide (Karbon dioksit) : CO2 Canlıların ürettiği atık madde, bitkilerin fotosentez için kullandıkları temel ihtiyaç maddelerinden biri.

Carnivorous (Karnivor) : Etçil, canlı balık avlayanlar.

Caudal Penduncle : Balığın kuyruğunu gövdesine bitiştiren dar kısım.

Calcium Carbonate (Kalsiyum Karbonat) : CaCO3 Sert suda yüksek konsantrasyonlarda bulunan beyaz, kristalize bir mineral.

Cephalic Fins : Kafanın hemen yanında bulunan yüzgeçler.

Cheek : Balığın gözü ile kafası arasındaki bölge.

Chemical Filtration (Kimyasal Filtrasyon) : Kimyasal reaksiyonla çözümlenmiş artıkların arıtılması.

Chiller (Soğutucu) : Akvaryumun ısısını düşürmek için kullanılan soğutucu, akvaryum kliması.

Chloramine (Kloramin) : Sular idareisinin veya belediyelerin içme suyundaki mikropları öldürmek amacı ile kullandıkları kimyasal, balıklar için öldürücü, çeşitli su düzenleyiciler ile sudaki etkisi engellenebiliyor. Suyu uzun süre havalandırarak dinlendirmek kloraminin etkisini azaltmak için yeterlidir.

Chlorine (Klor ): CL2 Sular idaerisinin veya beledeyelerin içme suyundaki mikropları öldürmek amacı ile kullandıkları kimyasal, balıklar için öldürücü olabiliyor, çeşitli su düzenleyiciler ile sudaki klorun etkisi engellenebiliyor. Suyu bir süre havalandırarak dinlendirmek klorun uçması için yeterlidir.

Chromatophores : Renkli pigment hücresi.

Cichlid : Asya, Afrika ve Güney Amerika’ya kadar uzanan bölgede yaşayan bir tür tatlı su balığının genel adı.

Cirri : Bazı soğuk su türlerinin gözünün üzerinde bulunan kısa bir organ.

Coitus,Copulation : Çiftleşme.

Conductivity (İletkenlik) : Suyun geçirgenliği iletkenlik.

Coral Sand (Mercan Kırığı) : Mercanların ezilerek kum haline getirilmesi.

Cutis : Derinin iç tabakası, ikinci katmanı.

Daphnia (Su Piresi) : Göllerde ve havuzlarda yaşayan küçük canlılar, su piresi.

Deionizer : Mekanik ve kimyasal filtrasyonda çeşme suyunu akvaryuma vermeden önce suyun temizlenmesi işi yapan aygıt, bölüm.

Denitrification (Denitrifikasyon) : Sudan azot ve azotlu bileşiklerin çıkarılma süreci.

Detritus : Akvaryum tabanına toplanan artıklar.

Diaphanous : Yarı saydam.

Diatoms : İçeriği klorofil ve besleyici lipit olan, okyanus ve tatlı sularda bulunan tek hücreli organizmalara verilen genel isim.

Diatom Filter : Özel filtre ortamı sayesinde tek hücreli organizmaları filtre edilmesini sağlayan filtre tipi.

Dorsal Surface : Balığın sırt bölgesi.

Dorsal Fin : Balığın kafa ile kuyruk arasında bulunan yüzgeci, sırt yüzgeci.

Dustus Pneumaticus : Yemek borusunu air/swim bladder’e bağlayan tüp.

Ectoparasite (Dış Parazit) : Balığın vücudunun dışında yaşayan yaşayan parazit.

Egg-Layer (Yumurta döken) : Dişi yumurtladıktan sonra döllenen yumurtalar.

Egg Spots (Yumurta Beneği) : Erkeklerin anal yüzgeçlerinde bulunan noktalar.

Epidermis : Derinin dış katmanı, üst deri.

Esophagus : Ağız ile mideyi birbirine bağlayan tüp.

Eye in snout : Gözün orantılı bir şekilde adım adım ölçülmesi olarak ifade edilen bir ölçü tekniği.

Fertilization (Döllenme) : Sperm ve yumurtanın birleşmesi.

Filaments : Sivri yüzgeç, kuyruk ucu.

Fry : Yeni doğmuş veya yumurtadan yeni çıkmış yavru balık.

Forehead : Kafanın önündeki eğim.

Fungus : Balığın gövdesinde oluşan pamuğa benzeyen mantar.

Genus : Türleri ayırt etmede kullanılan ve büyük harf ile başlayan bilimsel ifade.

Gill : Solungaç, balığın solunum işlemi sırasında kullandığı organ. Sudaki O2′ni süzer.

Gill Cover : Solungacı koruyan sert, kemikli tabaka.

Gonopodia : Canlı doğuranların erkeklerinin, dişilerinin içine sperm koymakta kullandığı uzun bir görünüme sahip anal yüzgeçler.

Gravid : Hamile balık, yumurta dökmeye hazır dişi.

Guanin : Pulların altında bulunan, ışığın yansımasını temin eden madde, genelde tatlı su balıklarında bulunur.

Hard Water (Sert Su) : Su içerisinde çözünmüş tuz miktarının yoğun olması.

Herbivore (Otçul) : Besin ihtiyacını bitki ve yosunlardan karşılayan balık grubu.

HO Lighting : Yüksek verimli floresan lmba.

Hybrid (Kırma, Hibrid) : İki farklı türün çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan tür.

Hydrogen Sulfide : Hidrojen sülfit.

Ich, Ichtyophthirius (Beyaz Benek) : Beyaz nokta olarak bilinen, tek hücreli bir parazit.

Ichtyology : Balıkları inceleyen bilim dalı.

Internal Filter (İç Filtre) : Akvaryum içinde kullanılan filtrelere verilen genel isim, iç filtre.

Invertebrates (Omurgasızlar) : Omurgasız tuzlusu hayvanları.

Iodine : İyot.

Kalkwasser : Suda çözülmüş olarak bulunan kalsiyum hidroksit.

Killifish : Yıllık balıkları olarak geçen çok değişik renklere sahip olan fakat ömürleri kısa,üremeleri emek isteyen bir tür.

Labyrinth Organ (Labirent Organı) : Beta Gurami labirentli balıklarda bulunan solunum organı.

Lamprey : Yılan balığı şeklinde yuvarlak ağızlı, emici bir su hayvanı.

Lateral Line : Balığın her iki yanında ve deri içinde uzanan, sudaki titreşimleri sinir sistemine ileten duyu organı.

Live Rock (Canlı Kaya) : Canlı kaya Deniz akvaryumlarında kullanılan küçük yumuşakça ve alglerin işgaline uğramış normal kaya.

Livebearer (Canlı Doğuranlar) : Yumurtaların balığın vücuduna döllendiği ve yavrularını canlı olarak dünyaya getiren balık türü.

Mechanical Filtration (Mekanik Filtrasyon) : Mekanik olarak arıtma(süzme) işinin yapılması.

Milt : Balıkların spermi.

Mineral : Suda doğal olarak bulunan inorganik maddeler.

Mouth Brooder : Yumurtalarını veya yavrularını ağızda büyütüp,barındıran balıklara verilen isim

Nacreous : İnci pulu çekirdeği.

Nitrification (Nitrifikasyon) : Bakteriler tarafından, zehirli amonyağın, nitrit ve nitrata dönüştürüldüğü kimyasal süreç.

Nitrate (Nitrat) : (NO3) Biyolojik süzme ile alınan azot bileşiği.

Nitrites (Nitrit) : (NO2) Süzme işlemiyle alınan amonyak ve nitrat arası bileşik.

Nuchal Hump (Kafa) : Erkek cichlidlerdeki geniş alın.

Operculum, Opercle : Solungaç kapağı.

Otoliths : Balığın işitmesini ve sesin dengelenmesini sağlayan, kulaktaki üç kemik.

Ovary : Dişinin üreme için salgı yapan organı, bezesi.

Overfeed : Aşırı besleme.

Ovipositor : Ucu sivri tüp şeklinde olan ve yumurta bırakmaya yarayan uzuv.

Ozone : Ozon.

Peat (Turba, torf) : Çürümüş bitkilerden elde edilen kömür, turba yosunu. Suyun pH’nı düşürmek için kullanılan bir tür yosun.

Pectoral Fins : Göğüs yüzgeci

Pelvic Fins : Anal yüzgecin önünde bulunan yüzgeç, çıkış yüzgeci.

pH : Suyun asit ve alkalitesini anlatan logaritmik ölçü birimi.

Pharyngeal Teeth : Balığın boğazındaki dişler.

Photosynthesis : Işık yardımı ile besin biriktirme süreci.

Piscovore : Diğer balıkları yiyen balık grubu.

Planktivore : Plankton ile beslenen balık grubu.

Pleco (Vatoz, vatos) : Pleco veya Plecostomus.

Powerfilter : İç elektrik motoru olan filtre.

Powerhead : Güç kafası.

Prefilter : Ön filtre.

Ray : Yüzgeç zarlarını tutan sert ince kemikler.

Redox : Bir su kütlesindeki azalma ve oksidasyon potansiyeli için kullanılan kısaltma. Yüksek redox potansiyelli bir su berrak, iyi kaliteli ve yüksek düzeyde O2′e sahiptir. Düşük redox potansiyelli bir su ise düşük kalitesi ve yetersiz düzeyde O2 içerdiğini gösterir.

Reverse Osmosis : Çeşme suyunu arıtma yöntemlerinden biri.

Phosphorous (Fosfor) : Fosforlu Deniz akvaryumları için önemli trace elementlerden biridir. Genetik madde bloklarının inşasında ATP (adenosine triphosphate) oluşumuna yardım eder.

Plankton : Besin zincirindeki en ufak ve ilkel yaratıklar.

Protein Skimmer : Protein toplayıcısı, deniz akvaryumlarında, elektrik yüklü, aktive edilmiş bir köpük oluşturarak sudan atık maddeleri toplayan bir çeşit filtre.

Salt (Tuz) : Anyon ve katyonların genel adı.

Saggita : Kulaktaki en büyük otolith.

Scale : Pul.

Scalpel : Cerrah balığının sırtındaki dikenler.

School (Sürü) : Aynı tür veya cins balıkların grup halinde bir arada yüzmeleri.

Scute : Yayın balıklarının sert sırt pulu.

Sediment : Akvaryum tabanında biriken atıklar, yem, bitki, ölü balık, tortular.

Shaol : Aynı türden balıkların bir arada bulunması.

Shimmies : Üşüyen balıkların hareketsiz, yan yana durmaları.

Silicon (Silikon) : Silisyum, deniz sistemlerindeki eser elementlerden biri.

Soft Water (Yumuşak Su) : Su içersindeki çözünmüş tuz miktarının çok az olması.

Spawning : Yumurtlamak.

Species : Tür, cins

Specific Gravity (Öz Ağırlık) : Saf suya göre, bir sıvının yoğunluk oranı.

Strain : Aynı özellikteki balıklar, türdeş.

Strontium : Mercan resiflerinin büyümesi için gerekli temel elementlerden biri.

Subspecies : Alttür.

Substrate (Substrat) : Akvaryum tabanında kullanılan çakıl, mercan kırığı, midye kırığı, nehir kumu Alt tabaka, alttaş.

Substratum : Doğada tabanda bulunan maddelerin (çakıl, mercan, kum) farklı katmanları.

Swim Bladder,Air Bladder : Balığın suyun içerisinde dengede durabilmesini sağlayan içinde gaz dolu olan organ.

Trace Elements (Eser Elementler) : Tatlısu ve tuzlu su akvaryumlarında gerekli olan birçok elemente verilen genel isim, çok az miktarda bulunur, kalsiyum, stronsiyum, iyot, ozon, kobalt, demir, bakır, selenyum.

Trickle Filter : Bölmelerde biyolojik filtrasyon malzemelerinin kullanıldığı, suyun filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip yararlı bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin atılmasına yardım edilmesi. Bu ıslak/kuru değişim filtrelerdeki bakteri gelişimini hızlandırır.

Tubercle : Tatlısu balıklarının solungaç kapaklarında görünen küçük beyaz sivilce benzeri kabarcıklar.

Turbulence : Hızlı ve güçlü su hareketi.

Ultraviolet Sterilizer (UV) : Zararlı bakteri ve mikro organizmalardan Ultraviole ışığı kullanarak arıtma yöntemi.

Undergravel Filter : Tabanda oluşan pisliklerin, çakılların altındaki tabla aracılığı ile temin edilen süzme yöntemi.

Ventral Fin (Ventral Yüzgeç) : Karın altı yüzgeci.

Ventral Surface (Karın Bölgesi) : Balığın midesinin ve üreme organlarının olduğu bölge.

Venturi : Silindirik bir yapıya sahip olan, havanın suyun içinden hızlı bir şekilde geçtiği popüler bir protein skimmer dizaynı.

VHO Lighting : Yüksek verimli floresan ışığı Bu tip ışıklar özel balast ile kullanılır ve geniş spektrumda ışık verir

Wet/Dry Filter (Islak Kuru Filtreler) : Islak/Kuru filtre, bölmelerinde biyolojik filtrasyon malzemelerinin kullanıldığı, suyun filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip yararlı bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin daha hızlı atılmasını sağlayan filtre tipi.

Zeolite (Zeolit) : Amonyağı kendi üzerinde toplayarak akvaryumdan atılmasını sağlayan madde, sadece tatlı su akvaryumlarında kullanılır.

 

Paylaş